Tutkimuksia

2018

Laine, Petrina & Vilponiemi, Katja. 2018. Vapautuksen teologiaa verkossa: Raportti kirkon ihmisoikeusteologiaa puolustavien teesien synnystä.
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma. Löytyy täältä

Isomäki Päivi, Lehmusmies Johanna, Salojärvi Päivi, Wallenius Veera. 2018. Diakoniabarometri 2018 – Yksinäisyyden monet kasvot. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja, 56 Löytyy täältä

2017

Saarelainen, Suvi-Maria. (2017). Meaningful life with(out) cancer: Coping narratives of emerging Finnish adults. Helsinki: Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/180170/MEANINGF.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Virtaniemi, Matti-Pekka. (2017). Elämän päätösjakson haaste: ALS-tautiin sairastuneen eksistentiaalinen prosessi ja uskonnollinen spiritualiteetti. Helsinki: Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/187231/ELAMANPA.pdf?sequence=1&isAllowed=y


2016

Alanko, Milla & Okko, Elina (2016): Ensimmäinen luukku – Diakoniatyö paperittomien henkilöiden ensimmäisenä kohtaajana. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Backström, Frida; Juhannusvuori, Deborah & Schrey, Marlene (2016): Där nöden är störst –Sammanställning av diakonala behov i Matteus församling.
Yrkeshögskolan Novia, Åbo. Opinnäytetyö.

Kivistö, Nea (2016): Rakkauden ammattilaisena oppilaitoksessa – Selvitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppilaitosdiakonien työstä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Nygård, Leena (2016): Diakoniakasvatus seurakuntatyössä: Kuinka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyöntekijät mieltävät diakoniaan liittyvän kasvatuksen? Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.

Rättyä, Lea (2016): Diakonisen spiritualiteetin tiellä – Diakoniatyöntekijöiden ja pappien käsitykset spiritualiteetin muotoutumisesta, sisällöstä ja yhteydestä diakoniaan Oulun hiippakunnassa. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.

Salonen, Anna Sofia ((2016): Food for the soul or the soul for food: User’s perspectives on religiously affiliated food charity in a Finnish city. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. Väitöskirja.

2015

Auvinen, Juha (2015): Sosiaalisen pienlainan toimintamallin kehittäminen. Takuu-Säätiön Pienlaina -projektia edeltävä selvitystyö. Lahden ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ylempi AMK.

Hietala, Aura (2015): ”Jumala ei kaipaa small talkia.” Psykoosin sairastaneiden kokemuksia hengellisyyden merkityksestä, vaikutuksista hyvinvointiin ja kohtaamisesta hoitotyössä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Ikonen, Tiina (2015): Kirkko muukalaisen asialla. Kansainvälinen diakonia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunta- ja keskushallinnossa 1993–2004. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. Väitöskirja. Diakonia-ammattikorkeakoulun A Tutkimuksia 41.  

Isola, A-M.; Turunen, E.; Hänninen, S.; Karjalainen, J. & Hiilamo, H.: (2015): Syrjäytynyt ihminen ja kunta. KAKS, Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Kahra, Kaisa (2015): ”Kirkon sanoma ei ole uskottava ilman diakoniaa” – Diakoniatyöntekijöiden kokemukset työnsä arvostuksesta, roolistaan ja paikastaan työyhteisössä. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.

Lyytikäinen, Venla (2015): Diakoniatyö Joensuun seurakunnassa 1945–1972. Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, teologian osasto. Pro gradu -tutkielma.

Malkavaara, Mikko (2015): Diakonia ja diakonivirka. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, Kirkko ja toiminta, 26. Kirkkohallitus.

Nurmi, Noora & Yrjölä, Janne (2015): ”Että meillä olis rohkeutta myös tehdä asioita toisin.” Diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä hädän ääripäässä olevien ihmisten kanssa työskentelystä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Pöyhönen, Päivi (2015): Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rooli vanhustyössä. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. Väitöskirja.

Toivanen, Annasara (2015): ”Kirkon vai kunnan vaivaiset – sairaiden ja vammaisten hoito Heinävedellä 1865–1879.” Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.

2014

Honkavuo, Leena (2014): Serva ad ministrare – Tjänandets ethos i vårdledarskap. Åbo Akademi, socialvetenskapliga institutionen, enheten för vårdvetenskap. Avhandling.

Jalasto, Simo; Kröger, Terhi & Toivanen, Minna (2014): Kristillisen yhteisön lähettämä tukihenkilö vangin tukena – Vangin tukihenkilön opas. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Kallunki, Valdemar (2014): Yhteistyön kolmas polku. Palvelurooli kirkon yhteiskunnallisen aseman uudistajana. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 40.

Kotisalo, Helena ja Rättyä, Lea (2014): Diakonissat terveyden edistäjinä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. B Raportteja 58.

Lapinniemi, Taina (2014): Ratkaisukeskeisen psykoterapian ja sielunhoidon yhteys. PsykoLahti, ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus. Opinnäytetyö.

Vartiainen, Paula (2014): Diakoni hengellisen työn tekijänä vanhustyössä itäsuomalaisessa maaseutuseurakunnassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Virtanen, Eveliina (2014): ”Henkeä älkää sammuttako”. Hengellisyys diakoniatyön arjessa diakoniatyöntekijän kokemana. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

2013

Hartikainen, Emilia (2013): Diakoniatyöntekijöiden käsityksiä verkostoyhteistyöstä mielenterveystyössä. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.

Hautala, Harri (2012): Palvelijat Baabelin vankeudessa – Martti Lutherin käsitys diakonin virasta teoksessa Kirkon Baabelin vankeudesta. Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, teologian osasto. Pro gradu -tutkielma. 

Kiiski Jouko (2013): Diakoniatyöntekijä – rinnallakulkija ja kaatopaikka. Diakoniabarometri 2013. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja, 33.

Korva, Heikki (2013): Diakoniatyö Kuusamon seurakunnassa 1945‒1972. Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, teologian osasto. Pro gradu -tutkielma.

Lehtinen, Sanna (2013): Julkisen sektorin apulaiset, kansalaisyhteiskunnan talkoolaiset. Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat Euroopan Sosiaalirahaston projekteissa. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. Väitöskirja.

Lisitsin, Nina ja Solismaa, Sari (2013): Kriisimateriaalipaketti Muuramen seurakunnan työntekijöiden asiakaskohtaamisen tueksi. DIAK Itä, Pieksämäki. Opinnäytetyö.

Mikkonen, Unto (2013): SMS-viestit seurakunnan avioparityössä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö, Ylempi AMK.

Thitz, Päivi (2013): Seurakunta osalllisuuden yhteisönä. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Väitöskirja.

Uoti, Riikka (2013): Evankelis-luterilaisen kirkon diakonian ja kunnan sosiaalihuollon yhteistyö. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu. Pro gradu -tutkielma.

Värre-Kierros, Susanna (2013): Ihannekristitty – diakoni. Eino Sormusen pelastus- ja diakoniakäsityksen keskinäinen suhde. Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, teologian osasto. Pro gradu -tutkielma.

2012

Böckerman, Johanna (2012): NUORTEN NAISTEN PARHAAKSI – Naiskuvan määrittyminen Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen julkaisuissa 1900-luvun alusta vuoteen 1930. Turun yliopisto, humanistinen tiedekunta; historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Pro gradu -tutkielma.

Karhu-Härkönen, Kaisa (2012): Diakoniatyön kehittäminen Bikva-arvioinnin avulla Kuhmon seurakunnassa. DIAK Etelä, Järvenpää. Opinnäytetyö.

Koponen, Päivi (2012): Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Diakoniatyön ja kunnallisen kotihoidon yhteistyö Outokummussa, Liperissä ja Polvijärvellä. DIAK Itä, Pieksämäki. Opinnäytetyö.

Määttä, Anne (2012): Perusturva ja poiskäännyttäminen. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta. Väitöskirja. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja, A Tutkimuksia 36.

Puustinen, Laura (2012): Ei ilman yhteisöä. Wilhelm Löhen diakoniakäsitys diakonissaihanteen kautta tarkasteltuna.  Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta, teologian osasto. Pro gradu -tutkielma.

Valkeavuori-Kovanen, Virve (2012): Diakoniatyön lähijohtajien asema, vastuu ja valta seurakunnissa: diakoniatyön lähijohtamisen toimintamalli.  Lahden ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

2011

Grönlund, Henrietta ja Pessi, Anne Birgitta (2011): Julkista vai kansalaisyhteiskunnan apua? Auttaminen Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Teoksessa Hyvien ihmisten maa. Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa, ss. 229-247. Toim. Anne Birgitta Pessi ja Juho Saari, Diakonia-ammattikorkeakoulu A tutkimuksia 31.

Jokela, Ulla (2011): Diakoniatyön paikka ihmisten arjessa. Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta. Väitöskirja.

Juntunen, Elina (2011): Vain hätapua?  : Taloudellinen avustaminen diakoniatyön professionaalisen itseymmärryksen ilmentäjänä. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. Väitöskirja.

Kulhia, Ali (2011): Uutta, vanhaa ja lainattua. Tampereen Kaupunkilähetyksen kristillissosiaalisen työn asemoituminen hyvinvointivaltion rakentumisessa vuosina 1939−1973. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. Väitöskirja.

Pyykkö, Raija (2011): Hengellisen ja maallisen rajalla – kamppailu seurakuntien diakoniatyöntekijöiden sosiaalisesta ja kulttuurisesta toimialueesta. Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö. Väitöskirja.

Pedal, Tiit (2011): Ordination of Deacons in the Churces of the Porvoo Communion. A Comparative Investigation in Ecclesiology. Uppsala.

Wirilander, Matti (2011): Hiippakunta diakoniatyön tekijänä ja tukijana: Diakoniatyön kehitys Mikkelin hiippakunnassa 1945–1991. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. Väitöskirja.

2010

Gothóni, Raili ja Jantunen, Eila (2010): Käsitteitä ja käsityksiä diakoniatyöstä ja diakonisesta työstä. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia 25.

Grönlund, Henrietta (2010): Yhdenvertaisuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työyhteisöissä. Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2010:4.

Kallunki, Valdemar (2010): Yhteisön ja yhteiskunnan ehdoilla. Seurakuntien ja kuntien yhteistyö vuorovaikutuksen näkökulmasta. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. Väitöskirja.

2009

Lanamäki, Sara (2009): Nurmon seurakunnan diakoniatyö 1911–1959. Joensuun yliopisto, teologinen tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.

Rättyä, Lea (2010): Diakoniatyö yksilöllisenä ja yhteisöllisenä auttamisena yhteiskunnallisessa muutoksessa. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 179. Väitöskirja.

Salonen, Anna Sofia (2009): Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ruoka-avun asiakkaan näkökulmasta. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.

2008

Paajanen, Taina (2008): Diakonia- ja sosiaalityö kumppaneina sosisaalisen työn kentällä. Diakonia- ja sosiaalityöntekijöiden konstruoimana. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos. Pro gradu -tutkielma.

2006

Kastarinen, Heikki (2006): Diakoniatyö Joensuun kaupungissa 1895–1944. Joensuun yliopisto, teologinen tiedekunta. Pro gradu -tutkielma.

1989 – 2009

Vuosien 1989 – 2009 diakoniaa käsitteleviä tutkimuksia löytyy Marja-Sisko Aallon diakonian kommentoivasta bibliografiasta Diakonian tutkimus -aikakauskirjasta 2/2009