Sivellin

Diakonian tutkimuksen seuran opinnäytetyöpalkinto Sivellin

Diakonian tutkimuksen seura (DTS) jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkinnon nimeltä Sivellin. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä, ei kuitenkaan lisensiaattitöitä tai väitöskirjatöitä. Opinnäytepalkinto on muodoltaan kunniakirja. Lisäksi seura tuo palkitun opinnäytetyön esille mediassa.

Kriteerit ja palkinnon saajan valinta

Ehdotuksen palkinnon saajaksi valmistelee vuosittain DTS:n hallituksen määräämä työryhmä. Työryhmä tekee ehdotuksen DTS:n hallitukselle, joka päättää palkinnon saajan.

Palkittavan opinnäytetyön valintakriteereissä keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esille tuominen. Tämä innovatiivisuus voi olla teoreettisempaa tai käytännönläheisempää. Hyvä opinnäyte voi esimerkiksi linkittää diakoniaan liittyviä teemoja johonkin innovatiiviseen teoreettiseen viitekehykseen tai tuoda esille kentän piiristä jonkin merkittävän näkökohdan tai avauksen. Lisäksi seuraavat opinnäytteen elementit huomioidaan palkinnon saajaa valittaessa:

  • selkeä rakenne
  • hyvä kieli
  • koherentti kokonaishahmo
  • mielekäs ja perusteltu tutkimustehtävä sekä diakonian kehittämiselle ja/tai tutkimukselle relevantit tulokset
Miten ehdottaa palkinnon saajaa?

Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa edellisen reilun kalenterivuoden aikana tehtyjä töitä. Vuoden 2018 Sivellin-palkinto jaettiin Diakonian tutkimuksen päivässä 12.11.2018. Tiedot myös: http://dts.fi

______________________________________________________________________________

Vuoden 2018 Sivellin palkinto

Diakonian tutkimuksen seura palkitsee vuosittain yhden ansioituneen diakoniaa käsittelevän opinnäytetyön Sivellin-palkinnolla. Vuonna 2018 se myönnettiin Petrina Laineen ja Katja Vilponiemen työlle Vapautuksen teologiaa verkossa: Raportti kirkon ihmisoikeusteologiaa puolustavien teesien synnystä.

Keväällä ja kesällä 2017 Helsingin rautatientorilla oli leiriytyneenä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä osana Right to live -mielenilmausta. Yhteiskunnallinen tilanne nosti aktiivista keskustelua ihmisoikeuksien toteutumisesta. Tähän keskusteluun liittyvästä teologisesta pohdinnasta syntyi teesikokoelma ”Teesejä Filokseniasta”, joka osallistui Reformaation merkkivuoden ja Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden myötä #teesit2017-hankkeeseen. Palkittu opinnäytetyö kuvaa teesien syntyprosessia.

Hankkeessa luotiin vapautuksen teologisia teesejä yhteiskunnallisen tiedostamisen herättämiseksi ja sosiaalisen todellisuuden muuttamiseen tähtäävien toimintavälineiden kehittämiseksi. Osallistava prosessi koosti ajankohtaista keskustelua ja mediajulkaisuja kirkon työntekijöiden tekemästä ihmisoikeus- ja vaikuttamistyöstä. Opinnäytetyö kartoitti taustalla olevia teologisia perusteluja ja muotoili ne viiteen teesiin. Jokaiseen teesiin liitettiin aiheeseen liittyviä Raamatun kohtia.

”Uudenlaiselle vaikuttamistyölle on selkeästi tarvetta. Voimme valjastaa verkkoympäristöt palvelemaan eettisesti kestävämpää keskustelua, jolloin ne voivat olla itsessään luomassa empatiaa. Sellaista näen, että tämän päivän vapautuksen teologian tulisi olla. Sellaista, että se muovaa uusia innovatiivisia toimintamuotoja ihmisten parissa, menee uusille kentille ja ottaa rohkeasti kantaa.” Petrina Laine.

Diakonian tutkimuksen seuran hallitus toteaa: ”Teesit ohjeistavat, miten yhteiskunnassa tulisi suhtautua heikoimmassa asemassa oleviin. Tekijöiden tavoitteena oli tuoda esiin ja jäsentää suomalaista vapautuksen teologiaa. Opinnäytetyö toteuttaa diakonian yhteiskunnallista vaikuttamista käytännössä ja soveltaa tässä oivaltavasti digitaalisia välineitä ja joukkoistamista.”

Teesit löytyvät osoitteesta

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä

Diakonian tutkimuksen seuran hallituksen varapuheenjohtaja Päivi Thitz ojentaman Sivellin-palkinnon vastaanotti Katja Vilponiemi.


Vuoden 2017 sivellin-palkinto

Diakonian tutkimuksen seura (DTS) jakaa vuosittain opinnäytepalkinnon nimeltä ”Sivellin”. Kyseessä on opinnäytetyö- ja gradupalkinto: palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä, ei kuitenkaan lisensiaatti- tai väitöskirjatöitä.

Diakonian tutkimuksen seuran Sivellin-palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin tutkimus, joka tuo merkittävää uutta tietoa diakoniasta käytävään keskusteluun. Perinteisten hyvän tutkimuksen kriteerien rinnalla keskeisin valinnan kriteeri on oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esilletuominen diakonian tutkimukseen. Tämä innovatiivisuus voi olla teoreettisempaa tai käytännönläheisempää.

Diakonian tutkimuksen seura myönsi vuoden 2017 Sivellin-palkinnon  Tarja Korpaeus-Hellstenille opinnäytetyöstä ”IHMINEN YMMÄRTÄÄ KOHTAAMISTA”. Maahanmuuttajan liittyminen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi.

Korpaeus-Hellstenin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö käsittelee ajankohtaista ja diakoniatyötä lähelle tulevaa teemaa. Työssä selvitetään maahanmuuttajien kirkkoon liittymisen syitä, liittymisprosessin käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Keskustelu maahanmuuttajien kirkon jäseneksi liittymisestä on ollut julkisuudessa esillä ja kirkon toimintaan tässä prosessissa on kohdistunut myös arvostelua. Korpaeus-Hellstenin opinnäytetyö liittyy oivallisesti tähän ajankohtaiseen keskusteluun.

Opinnäytetyön tutkimusasetelma on selkeä ja työ etenee johdonmukaisesti. Työn teoriaosuus avaa keskeisiä näkökulmia kirkon jäsenyydestä, yhteisöön liittymisestä ja monikulttuurisen seurakuntatyön kysymyksistä ja tulevaisuudesta. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla seurakuntaan liittyneitä maahanmuuttajia ja vieraskielisessä työssä toimivia työntekijöitä. Tutkimuksen tulokset nostavat esille keskeisiä kirkkoon liittymisen syitä ja jäsenyyttä tukevia ja kehittäviä käytäntöjä. Samalla opinnäyte työ kokoaa ansiokkaasti yhteen kirkon vieraskielisen työn nykytilannetta ja kehittämismahdollisuuksia.

Opinnäytetyön tekijä pohtii saamiaan tuloksia monipuolisesti suhteessa monikulttuuriseen seurakuntatyöhön. Tulosten pohjalta tehdyt johtopäätökset luovat suuntaviivoja monikulttuurisen työn kehittämiselle ja vieraanvaraisemman vastaanottamisen työtavoille.

Helsingissä 10.11.2017

Esko Ryökäs
Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja

________________________________________________________________________________

Sivellin-palkinto 2016

Diakonian tutkimuksen seuran vuosittain jakama Sivellin- opinnäytetyöpalkinto myönnettiin tänä vuonna teologian maisteri Annasara Toivaselle. Palkittu työ on kirkkohistorian oppiaineeseen kuuluva pro gradu -tutkielma ”Kirkon vai kunnan vaivaiset – sairaiden ja vammaisten hoito Heinävedellä 1865–1879.”, ja se on tehty Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa vuonna 2015.

Opinnäyte on palkintokriteereiden mukaisesti uutta luova ja oivaltava. Tutkimuksessa käsitellään seurakuntien auttamistoimintaa kuntien perustamisen ja modernin diakonian välisenä aikana, jota ei juuri lainkaan ole aiemmin tutkittu. Opinnäytteessä analysoidaan kaikki eri arkistoista löytyvät Heinäveden sairaiden ja vammaisten auttamista koskevat lähdesarjat. Näin on syntynyt perusteltu ja tarkka kuva kyseisestä ajanjaksosta ja kirkon auttamistyöstä.

Tutkimus sijoittuu yhteiskunnalliseen murrosvaiheeseen, jossa köyhäinhoito uudistui radikaalisti. Työ tarjoaa mielenkiintoisen paikallistason näkökulman tilanteeseen, jossa yhteiskunnallinen apu ei riitä ja seurakunta joutuu pohtimaan, osallistuuko se ja miten köyhien ja sairaiden auttamiseen. Se tarjoaa peilauspintaa nykyiseen hyvinvointijärjestelmän uudelleen järjestelyihin sote-prosessissa.

Työ on huolellisesti tehty, analyysi on tarkkaa ja oivaltavaa. Työ etenee johdonmukaisesti. Tekijä pohtii työssä ansiokkaasti kirkon ja kunnan auttamisen suhdetta sekä kirkon käsitystä auttamistoimintansa perusteista.

DTS:n hallitus onnittelee lämpimästi Annasara Toivasta!

Pj. Esko Ryökäs, palkittu Annasara Toivanen ja "viralliset onnittelut"

Pj. Esko Ryökäs, palkittu Annasara Toivanen ja ”viralliset onnittelut”

_________________________________________________________________________

Linjaus Sivellin-palkinnosta, päivitetty hallituksen kokouksessa 2.6.2010.

DTS:n opinnäytepalkinto / Sivellin-palkinto

Diakonian tutkimuksen seura (DTS) jakaa vuosittain opinnäytepalkinnon nimeltä ”Sivellin”. Kyseessä on opinnäytetyö- ja gradupalkinto, eli palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä, ei kuitenkaan lisensiaatti- tai väitöskirjatöitä.

Mihin palkinnon sivellin-nimi viittaa?

Palkinnon nimi viittaa oivaltamiseen ja uuden näkökulman löytämiseen sekä käytännön arjen että akateemisen maailman kontekstissa. Sivellin esineenä kuuluu sekä hienotyöhön (esimerkiksi maalaustaiteessa) että juurevampaan rakennustoimintaan (esimerkiksi talonmaalauksen viimeistelyssä). Siveltimiähän on loputtomasti erilaisia – kuten diakoniantutkimuksessa aiheita ja hahmoja! Siveltimellä voi tehdä pienenpientä hienovaraista jälkeä, vahvaa viivaa, suuria pintoja… suuret mahdollisuudet avautuvat. Sivellin on luovuuden ja monipuolisuuden symboli.

Kriteerit ja palkinnon saajan valinta

Palkinnon saajan päättää vuosittain DTS:n hallituksen määräämä työryhmä. Työryhmä tekee ehdotuksen DTS:n hallitukselle, joka päättää palkinnon saajan.

Kriteereissä keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esilletuominen. Tämä innovatiivisuus voi olla teoreettisempaa tai käytännönläheisempää. Hyvä opinnäyte voi esimerkiksi linkittää diakoniaan liittyviä teemoja johonkin innovatiiviseen teoreettiseen viitekehykseen tai tuoda esille kentän piiristä jonkin merkittävän näkökohdan tai avauksen.

Lisäksi seuraavat opinnäytteen elementit huomioidaan palkinnon saajaa valittaessa:
• selkeä rakenne
• hyvä kieli
• koherentti kokonaishahmo
• mielekäs ja perusteltu tutkimustehtävä
• selkeitä uusia diakonian kehittämiselle ja/tai tutkimukselle relevantteja tuloksia
• laadukkaan analyysin taitoa
• reflektiota omaa tutkimusaihetta ja tutkimuksen suorittamista kohtaan
• omaa syventävää pohdintaa

Työryhmä tiedottaa käynnissä olevasta prosessista vuosittain ja ottaa vastaan ehdotuksia palkinnon saajaksi. Työryhmä ei ole kuitenkaan sidottu vain tehtyihin ehdotuksiin. Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa (suunnilleen) edellisen reilun kalenterivuoden aikana tehtyjä töitä.

Vuonna 2015 Sivellin-palkintotyöryhmästä vastaa DTS:n hallituksen varapuheenjohtaja Elina Juntunen.

Palkinnon luovuttaminen

Palkinto julkistetaan ja luovutetaan vuosittain DTS:n Diakonian tutkimuksen päivässä.

Palkinto

Palkinto kattaa symbolisen lahjan, kunniakirjan ja kutsun kirjoittaa artikkeli Diakonian tutkimus -aikakauskirjaan.