Hallinto

Diakonian tutkimuksen seuran hallituksen jäsenet

Valittu vuosikokouksessa 29.3.2019

Esko Ryökäs (pj)
Talvikki Ahonen
Jaana Alasentie
Titi Gävert
Ilona Kontinen
Tanja Korpaeus-Hellsten
Sari Nieminen
Isto Peltomäki
Päivi Thitz

Diakonian tutkimuksen seuran säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Diakonian tutkimuksen seura. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimeä seura. Seuran tarkoituksena on tukea ja
edistää diakonian laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta ja tehdä tunnetuksi diakoniaa ja
sen tutkimusta eri muodoissaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia, julkaisee
ja levittää diakoniaa käsitteleviä tutkimuksia, antaa apurahoja ja palkintoja mutta vain
poikkeustapauksissa jäsenilleen, sekä osallistuu tieteellisten seurojen yhteistoimintaan
sekä toimii muin vastaavin tavoin tarkoituksensa toteuttamiseksi. Toimintansa tukemiseksi
seura voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

3 § JÄSENET
Seuran jäsen on yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka seuran hallitus
hyväksyy jäseneksi ja joka suorittaa jäsenmaksun.
Seuran jäsenet ovat vuosijäseniä, pysyviä jäseniä, kunniajäseniä tai opiskelijajäseniä.
Vuosijäseneksi hyväksytään yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Pysyväksi
jäseneksi hyväksytään oikeuskelpoinen yhteisö. Opiskelijajäseneksi hyväksytään
täysipäiväisesti opiskelevat henkilöt.
Vuosijäsenet ja opiskelijajäsenet suorittavat kulloinkin vuosikokouksessa päätettävän
jäsenmaksun, pysyvät jäsenet kertakaikkisena jäsenmaksuna kulloinkin voimassa olevan
vuotuisen jäsenmaksun kaksikymmenkertaisena.
Yhteisöt voivat olla ainoastaan vuosijäseniä.
Seura voi kutsua vuosikokouksessa hallituksen ehdotuksesta kunniajäseniksi henkilöitä,
jotka ovat edistäneet merkittävästi diakonian tutkimusta.
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Heillä on samat oikeudet ja edut kuin muilla
jäsenillä.
Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi
myös erottaa jäsenen seurasta yhdistyslain 14 §:ssä mainituilla perusteilla.

4 § HALLITUS
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) vuosikokouksessa kolmeksi
vuodeksi valittua jäsentä. Näistä kolme on vuosittain erovuorossa. Kahtena ensimmäisenä
vuotena erovuoroiset valitaan arvalla.
Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen
jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävänä on
– hyväksyä seuran vuosijäsenet, pysyvät jäsenet ja opiskelijajäsenet
– ehdottaa vuosikokoukselle kunniajäsenten kutsumista
– laatia vuosittain toimintasuunnitelma ja talousarvio
– laatia vuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös
– huolehtia asioista, jotka lain, seuran sääntöjen ja päätösten mukaan sille kuuluvat.

5 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on
annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosi kokousta.

7 § SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään
seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle joko kirjallisena
tai sähköpostin välityksellä jäsenelle, joka on antanut seuralle sähköpostiosoitteensa.

8 § SEURAN KOKOUKSET
Seuran vuosikokous pidetään 31.3. mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Seuran kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi
(1) ääni.
Seuran päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali
arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus;
8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
9. valitaan seuran puheenjohtaja hallituksen jäsenistä;
10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä;
l1. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa käytetään varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat
samaan tarkoitukseen.

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Diakonian tutkimuksen seura

Yhteyshenkilö
puheenjohtaja Esko Ryökäs
esko.ryokas@uef.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
jäsensihteeri Ilona Kontinen
ilona.kontinen(at)diak.fi 050 591 7442

Rekisterin nimi
Diakonian tutkimuksen seuran jäsenet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Oikeutettu etu. Henkilötietoa tarvitaan, jotta seuran toimintaa voidaan toteuttaa.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Jäsenet ja heidän yhteystietonsa (osoite, sähköposti, mahdollisesti puhelinnumero)

Tietolähteet
Diakoniatyöntekijöiden liitto, AKI-liitot ja jäsenet itse.

Tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta minnekään lukuunottamatta seuran painotuotteen lähettämistä jäsenille. Silloin jäsenten postiosoitteet toimitetaan painotalolle, joka hoitaa painotuotteen postittamisen jäsenille.

Henkilötietojen säilytysaika
Kunnes jäsen ilmoittaa haluavansa erota seurasta tai hänen jäsenmaksunsa ei enää rekisteröidy seuran tilille tai jäsen eroaa ammattiliitostaan (Dtl tai AKI-liitot), jonka jäsenmaksun kautta henkilö on seuran jäseneksi tullut.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Hyväksytty 24.5.2018