Sivellinpalkinto 2019

Diakonian tutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2019 Sivellin-opinnäytetyöpalkinnon TM Rosa Teräväiselle. Palkinto luovutettiin Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivässä Helsingissä 15.11.2019.

Tutkielman nimi on ”Köyhän kiky?” Diskurssianalyysi yhteisöruokailuja ja hyvinvointivaltiota koskevista verkkokeskusteluista. Palkittava työ on tehty pro gradu -tutkielmana Helsingin yliopistossa kirkkososiologian oppiaineessa.

Vuoden 2019 palkittava työ käsittelee verkkokeskustelua elintarvikeavun muuttamisesta yhteisöruokailuiksi. Aihe on erittäin ajankohtainen diakonian ja sen tutkimuksen kentällä, koska viime vuosina on keskusteltu vilkkaasti osallisuus-, yhteisöllisyys- ja ruoka-avun kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä.

Teräväisen opinnäytetyö käsittelee Helsingin sanomien ja Ylen uutisten yhteydessä käytyä verkkokeskustelua. Metodina on hyödynnetty diskurssianalyysiä. Keskeisimpiä diskursseja löytyi kolme: Nöyryytetyt-, Hylätyt kansalaisemme- ja Hyysääjävaltio -diskurssit. Diakonian tutkimuksen seura korostaa, että hyvinvointirepresentaatioiden ja valtarakenteiden analyysi on kiinnitetty ansiokkaasti yhteiskuntateoreettiseen ja hyvinvointipoliittiseen keskusteluun, arvoihin ja ideologioihin. Tutkielma on osoittaa, miten osallisuus ja yhteisöllisyys näyttäytyvät diskurssien kautta yhtäältä hyvinvoinnin lähteinä ja sen tuottamisen tapoina mutta toisaalta vallankäytön välineinä. Osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen pyrkiminen voivat olla myös osa vallankäyttöä.

Palkittava työ avaa uusia näkökulmia elintarvikeavusta ja sen uudistamisesta käytyyn, varsin polarisoituneeseen keskusteluun. Se osoittaa, miten polarisoituneet keskusteluavaruudet assosioituvat erilaisiin käsityksiin hyvinvointivaltion arvoista, tavoitteista ja hyvinvoinnin tuottamisen tavoista. Tulokset ovat erittäin relevantteja sekä diakonisen ruoka-avun kehittämiselle että diakonian ja siihen liittyvien aihepiirien tutkimukselle. Palkinnon perusteluna todetaan, että tutkielma on huolellinen, paneutuva ja analyyttinen. Sen rakenne on johdonmukainen ja kieli on selkeää. Diskurssianalyysin kuvaus ja käyttö ovat erityisen ansiokkaita ja tuottavat kiinnostavia tuloksia. Teräväisen työ on akateemisesti korkeatasoinen ja yhteiskunnallisesti tärkeä puheenvuoro ajankohtaiseen diakoniaan kytkeytyvään aiheeseen.

Diakonian tutkimuksen seuran vuosittain jaettava Sivelin-opinnäytetyöpalkinnossa keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esille tuominen diakoniaan liittyvässä tutkimuksessa. Tämä innovatiivisuus voi olla teoreettisempaa tai käytännönläheisempää. Diakonia ymmärretään laajasti kristillisenä tai kristillisyyteen perustuvana auttamisena ja palkittavan opinnäytetyön näkökulmaa ei ole rajattu.

Lisätietoja:

Päivi Thitz: paivi.thitz@diak.fi

Esko Ryökäs: esko.ryokas@uef.fi

Palkittu opinnäytetyö:

”Köyhän kiky?” : Diskurssianalyysi yhteisöruokailuja ja hyvinvointivaltiota koskevista verkkokeskusteluista

Ladattavissa oleva opinnäytetyö tässä

This entry was posted in Ajankohtaista. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.