Aikakauskirja

Diakonian tutkimus -aikakauskirja (ISSN 1795-5270) on vuonna 2004 perustettu tieteellinen referee-aikakauskirja. Julkaisun tarkoituksena on tukea ja edistää diakonian laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta sen eri muodoissa sekä tehdä diakoniaa tunnetuksi. Diakonian tutkimus ottaa vastaan alaan liittyviä artikkeleita, kirja-arvosteluja ja muita kirjoituksia. Diakonian tutkimus -aikakauskirja käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja ehtoja.

Päätoimittajat:

Heikki Hiilamo, professori
heikki.hiilamo@helsinki.fi
puhelin 040 358 7203

Toimittajat:

TT, AmO
Tiina Ikonen
tiina.h.ikonen@helsinki.fi

Professori (ma.), sosiaalityö
Marjaana Seppänen
marjaana.seppanen@helsinki.fi, puhelin 02 941 24586, 050-448 9118

TT
Anna Sofia Salonen
anna.s.salonen@helsinki.fi
puhelin 050 3185486

Toimitussihteeri:

TT
Anna Sofia Salonen
anna.s.salonen@helsinki.fi

 

Diakonian tutkimus – aikakauskirjan numerot

Diakonian tutkimus 1 / 2018

Diakonian tutkimus 2 / 2017

Diakonian tutkimus 1 / 2017

Diakonian tutkimus 2 / 2016

Diakonian tutkimus 1 / 2016

Diakonian tutkimus 3 / 2015

Diakonian tutkimus 2 / 2015

Diakonian tutkimus 1 / 2015

Diakonian tutkimus 2 / 2014

Diakonian tutkimus 1 / 2014

Diakonian tutkimus 2 / 2013

Diakonian tutkimus 1 / 2013

Diakonian tutkimus 2 / 2012

Diakonian tutkimus 1 / 2012

Diakonian tutkimus 2 / 2011

Diakonian tutkimus 1 / 2011

Diakonian tutkimus 2 / 2010

Diakonian tutkimus 1 / 2010

Diakonian tutkimus 2 / 2009

Diakonian tutkimus 1 / 2009

Diakonian tutkimus 2 / 2008

Diakonian tutkimus 1 / 2008

Diakonian tutkimus 2 / 2007

Diakonian tutkimus 1 / 2007

Diakonian tutkimus 2 / 2006

Diakonian tutkimus 1 / 2006

Diakonian tutkimus 2 / 2005

Diakonian tutkimus 1 / 2005

Diakonian tutkimus 1 / 2004

Ohjeita kirjoittajille

Diakonian tutkimus ottaa vastaan artikkeleita ja erilaisia diakonian tutkimukseen liittyviä kirjoituksia. Toimitukselle voi lähettää myös uutisia ja tiedotteita. Diakonian tutkimus ei ennalta sitoudu julkaisemaan mitään aineistoa, ei edes tilattua. Julkaistuista kirjoituksista ei makseta tekijänpalkkioita. Kirjoittajien tulee liittää tekstinsä mukaan erillinen tiedosto, joka sisältää seuraavat kirjoittajatiedot: nimi, oppiarvo, ammatti, työpaikka ja yhteystiedot.

Tutkimusartikkelit ovat tutkimukseen perustuvia kirjoituksia. Niissä ilmaistaan selkeästi selvitettävä tutkimuskysymys, tutkimuksen lähdeaineisto sekä käytetty tutkimuskirjallisuus. Tutkimusartikkelien arvioinnissa noudatetaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita. Toimitus pyytää tutkimusartikkeleista lausunnot vähintään kahdelta toimituksen ulkopuoliselta, käsikirjoituksen suhteen riippumattomalta väitelleeltä tutkijalta tai muulta asiantuntijalta. Asiantuntija-arvioiden perusteella toimitus päättää tarvittavista korjauksista ja artikkelin julkaisemisesta. Artikkelikäsikirjoitus ei saa sisältää kirjoittajan henkilöllisyyden paljastavia tietoja. Käsikirjoitukseen on liitettävä noin sadan sanan mittaiset suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät tekstistä. Englanninkielinen tiivistelmä tulee tarkistuttaa kielentarkistajalla ennen artikkelin tarjoamista. Tutkimusartikkelin laajuus on korkeintaan 40 000 merkkiä (sisältäen välilyönnit ja kirjallisuusluettelon). Laajemmista artikkeleista on neuvoteltava toimituksen kanssa erikseen.
Vertaisarviointiprosessissa noudatetaan vertaisarviotunnuksen edellyttämiä arviointiprosessin säännöllistä dokumentointia koskevia vaatimuksia.

Kirjoituksia on paikka esseille, katsauksille, hiljaisen tiedon ja uusien näköalojen esittelyyn. Kirjoituksissa voi olla viitteitä tutkimuskirjallisuuteen, mutta se ei ole julkaisemisen edellytys. Kirjoitusten merkkimäärä on korkeintaan 10 000 merkkiä, ellei toimituksen kanssa toisin sovita.

Kirja-arvostelut arvioivat ja esittelevät uusia kotimaisia ja kansainvälisiä julkaisuja. Mukaan liitetään kirja-arvostelun otsikko sekä kirjan/kirjojen osalta kirjoittajan nimi, kirjan nimi, kustannuspaikka, kustantaja, julkaisuvuosi sekä sivumäärä. Laajuus lyhyissä esittelyissä on enintään 1 500 merkkiä ja laajemmassa kirja-analyysissa enintään 8 000 merkkiä.

Kirjoitusohjeet
Tekstit lähetetään doc- tai docx-muodossa. Tekstin vasen laita on suora ilman sisennyksiä, teksti on tavuttamatta ja oikea laita tasaamaton. Kappaleet ilmaistaan rivinvaihdolla ja tyhjällä rivivälillä. Otsikot ovat omilla riveillään. Älä käytä tyyliasetuksia. Jos tekstisi on referee-arvioon etenevä artikkeli, kirjoita se siten, ettei henkilöllisyytesi paljastu. Älä esimerkiksi sisällytä kirjoittajatietojasi siihen tiedostoon, jonka on tarkoitus edetä arviointiin.

Viitteiden sekä kirjallisuus- ja lähdeluettelon tyylinä on APA 6 (American Psychological Association 6th edition) Suomen oloihin sovellettuna. Kirjallisuusviitteet esitetään tekstissä siten, että sulkeisiin merkitään tekijän nimi ja julkaisuvuosi sekä tarvittaessa viittaus sivunumeroon seuraavasti: (Niemelä, 2015:12). Mikäli viitataan useampaan lähteeseen, merkitään ne vanhimmasta uusimpaan. Jos viitteen tekijöitä on kaksi, merkitään molempien sukunimet (Malkavaara & Ryökäs, 2015:114–115) ja jos useampia, vain ensimmäinen sukunimi ja ym. (Kääriäinen ym., 2009). Jos viitteen tekijä on yhteisö, merkitään yhteisö nimi ja painovuosi (Kirkkohallitus, 2009).

Alaviitteitä tulee käyttää vain erityisestä syystä. Taulukot ja kuviot kirjoitetaan erillisille sivuille kirjallisuuden jälkeen. Tekstiin on kuitenkin merkittävä selvästi taulukon ja kuvion ehdotettu paikka. Dataan pohjautuvat diagrammit lähetetään Excel-muotoisina.

Lähteet merkitään kirjallisuus- ja lähdeluetteloon ensimmäisten tekijöiden sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä sisältäen seuraavat tiedot: tekijän sukunimi ja etunimen ensimmäinen kirjain, julkaisuvuosi, teoksen nimi kursiivilla, kustannuspaikka ja kustantaja. Esimerkiksi: Ikonen, T. (2015). Kirkko muukalaisen asialla: Kansainvälinen diakonia suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunta- ja keskushallinnossa 1993-2004. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Kokoomateoksen osat merkitään kirjallisuus- ja lähdeluetteloon seuraavasti: Niemelä, J. (2015). Esipuhe – kehittämistoimintaa suuressa murroksessa. – R. Gothóni, S. Hyväri, M. Kolkka & P. Vuokila-Oikkonen (toim.), Osallisuutta, oppimista ja arviointia. diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2015. (11–13). Aikakauslehtiartikkelit merkitään esimerkiksi seuraavasti: Kleiven, T. (2015). Empirical diaconal research and normativity: A discussion about methodology in diaconal science illustrated by the term ’phronesis’ and the understanding of power. Diaconia, 6(1), 43–60. Internetlähteiden merkinnässä noudatetaan seuraavaa tapaa: Mäkinen, V. (2015). Pääkirjoitus: Köyhyys, syrjäytyminen ja huono-osaisuus. Teologia.fi, (3), 18.12.2015.

Ohjeet sähköisen julkaisualustan käyttöön
Tekstit lähetetään Diakonian tutkimus -aikakauskirjaan sähköisen julkaisualustan kautta osoitteessa  https://journal.fi/dt seuraavien ohjeiden mukaan:

  1. Varmista, että olet valmistellut tekstitiedoston ja tiivistelmät valmiiksi yllä olevien kirjoittajaohjeiden mukaan.
  2. Jos et ole vielä rekisteröitynyt ojs-julkaisualustan käyttäjäksi, tee se yllä olevassa sähköisen julkaisualustan osoitteessa. Jos olet rekisteröitynyt ojs-julkaisualustan käyttäjäksi oltuasi tekemisissä jonkun muun julkaisun kanssa, voit käyttää samoja tunnuksia lähettäessäsi tekstejä Diakonian tutkimus -aikakauskirjaan.
  3. Rekisteröidyttyäsi voit kirjautua sisään käyttäjänimelläsi ja salasanallasi.
  4. Valitse palkki ”Julkaisusta” ja etene kohtaan ”Aineistot” ja ”Aineistojen lähettäminen”.
  5. Valitse kohta ”Uusi lähetys” sivun oikealla puolella (jos Uusi lähetys -kohta ei näy, etene kohtaan ”Sinulla on jo käyttäjätunnus julkaisuun Diakonian tutkimus? Kirjaudu”, minkä jälkeen kohdan ”Uusi lähetys” pitäisi näkyä)
  6. Seuraa julkaisualustan antamia ohjeita.